** ඔබේ බ්ලොගය ඇතුළු වී ඇතිදැයි බලන්න ctrl+f ඔබා ඔබේ බ්ලොගයේ නම සොයාගන්න **
  • Arduino ගැන සිංහලෙන් #03 පාඩම- Programming - මාස කීපයක කාර්යබහුල කාලයකින් පසුව ආපහු ආඩුයිනෝ සිංහලෙන් පාඩම් මාලවත් සමග එකතු වෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් පෙර ලිපි දෙක ගැන ආවර්ජනාවක් කළොත්, මුල් පාඩම...
    1 week ago

  1. එල්.සී. දමැල්ගේ සිංහල උපසිරස හා ලිපි 

  2. Idioms නොහොත් ඉංග්‍රීසි රූඩි සිංහලෙන්


ඔබේ අඩවියත් ඇතුළු කරන්න මෙතනින් - https://lcdcld.wordpress.com/addblog/

Mar 29, 2016