** ඔබේ බ්ලොගය ඇතුළු වී ඇතිදැයි බලන්න ctrl+f ඔබා ඔබේ බ්ලොගයේ නම සොයාගන්න **
  • හෙළකුරු පරිගණකාගමනය - පසු ගිය Infotel 2018 ප්‍රදර්ශණයේ පළමු දිනයේදි අපිට මේ ආරංචිය දැනගන්න හැකි වුණා. සිංහල ටයිපින්වලින් දුරකථන ලෝකයේ පෙරළියක් සිදු කළ හෙළකුරු, ඔන්න දැන් ඔබේ පරි...
    1 week ago

  1. එල්.සී. දමැල්ගේ සිංහල උපසිරස හා ලිපි 

  2. Idioms නොහොත් ඉංග්‍රීසි රූඩි සිංහලෙන්

  3. SL Entertainments


ඔබේ අඩවියත් ඇතුළු කරන්න මෙතනින් - https://lcdcld.wordpress.com/addblog/
No posts.
No posts.