** ඔබේ බ්ලොගය ඇතුළු වී ඇතිදැයි බලන්න ctrl+f ඔබා ඔබේ බ්ලොගයේ නම සොයාගන්න **
  • Arduino ගැන සිංහලෙන් #02 පාඩම- Programming - කලින් ලිපියේ මම Arduino ගැන මූලික හැඳින්වීමක් කරලා Arduino ගැන සිංහලෙන් පාඩම් මාලාව පටන්ගත්තා. ඒ ලිපියත් කියෙව්වේ නැත්නම් ඒ ලිපියත් කියවන්න. අද මම ඔයාලා එක...
    6 months ago

  1. එල්.සී. දමැල්ගේ සිංහල උපසිරස හා ලිපි 

  2. පරිගණක තාක්ෂණයේ මෘදුකාංග නිවස


ඔබේ අඩවියත් ඇතුළු කරන්න මෙතනින් - https://lcdcld.wordpress.com/addblog/

Mar 29, 2016