** ඔබේ බ්ලොගය ඇතුළු වී ඇතිදැයි බලන්න ctrl+f ඔබා ඔබේ බ්ලොගයේ නම සොයාගන්න **

  1. එල්.සී. දමැල්ගේ සිංහල උපසිරස හා ලිපි 

  2. පරිගණක තාක්ෂණයේ මෘදුකාංග නිවස


ඔබේ අඩවියත් ඇතුළු කරන්න මෙතනින් - https://lcdcld.wordpress.com/addblog/

Mar 29, 2016